ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Μετανοίας ἡ βάσις,

κατανύξεως πρότυπον,

καὶ παρηγορίας ὁ τύπος,

Ἰωάννη γεγένησαι,

εἰκὼν δὲ τελειότητός ἐστιν,

ὁ βίος ὁ ἰσάγγελος ὁ σός,

ἐν νηστείαις γὰρ προσμένων καὶ προσευχαῖς,

σὺν δάκρυσιν ἡγιάσθης.

Πάντες οὖν οἱ ὑμνοῦντές σε θερμῶς,

ἅγιε ἐκβοῶμέν σοι·

μὴ παύσῃ καθικετεύων τὸν Χριστόν,

ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβείαις σου.