ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Αρχή Βιβλιοθήκη Βιβλία КРАЙ ИЗВОРА НА ЖИВАТА ВОДА (съвременен панегирик за святите неща)

КРАЙ ИЗВОРА НА ЖИВАТА ВОДА (съвременен панегирик за святите неща)

Автор: Надя Петрова

Синодално издателство, 2013 г.